Hợp đồng hoán đổi kì hạn (Forward Swap) là gì?

Hợp đồng hoán đổi kì hạn

Khái niệm

Hợp đồng hoán đổi kì hạn, hay còn được gọi là hợp đồng hoán đổi thực hiện sau (Forward Swap), là một thỏa thuận giữa hai bên hợp đồng để trao đổi tài sản cơ sở vào một ngày cố định trong tương lai. 

Hợp đồng hoán đổi lãi suất là một loại hợp đồng hoán đổi kì hạn phổ biến nhất tuy nhiên nó cũng có liên quan đến các loại công cụ tài chính khác.   

Đặc điểm Hợp đồng hoán đổi kì hạn 

Hợp đồng hoán đổi là một hợp đồng phái sinh ở đó hai bên trên hợp đồng trao đổi các dòng tiền hoặc các khoản nợ từ hai công cụ tài chính khác nhau. 

Hợp đồng hoán đổi kì hạn là một chiến lược đầu tư cho phép các nhà đầu tư sự linh hoạt đáp ứng các mục tiêu đầu tư. 

Hợp đồng hoán đổi kì hạn cung cấp cho các tổ chức tài chính khả năng phòng ngừa rủi ro, thực hiện các hoạt động kinh doanh và trao đổi các dòng tiền hay các khoản nợ theo ý muốn.     

Trong một giao dịch hoán đổi lãi suất, việc trao đổi các khoản thanh toán lãi sẽ bắt đầu vào một ngày trong tương lai được các đối tác đồng ý trong hợp đồng hoán đổi. 

Trong giao dịch này, ngày hợp đồng có hiệu lực được xác định là không quá một hoặc hai ngày làm việc thông thường sau ngày giao dịch. Ví dụ, hợp đồng hoán đổi có thể có hiệu lực ba tháng sau ngày giao dịch. 

Hợp đồng hoán đổi kì hạn rất hữu ích cho các nhà đầu tư đang tìm cách phòng ngừa rủi ro hoặc giảm thiểu chi phí vay với kì vọng rằng lãi suất hoặc tỉ giá sẽ thay đổi trong tương lai. 

Tuy nhiên, hợp đồng hoán đổi kì hạn không yêu cầu phải bắt đầu giao dịch trong ngày hôm nay. Cách tính tỉ lệ hoán đổi kì hạn tương tự như với các hợp đồng hoán đổi tiêu chuẩn (như hợp đồng hoán đổi vanilla). 

Về mặt lí thuyết, hợp đồng hoán đổi kì hạn có thể bao gồm nhiều giao dịch hoán đổi. Nói cách khác, hai bên có thể đồng ý trao đổi dòng tiền vào một ngày trong tương lai được xác định trước và sau đó đồng ý với việc trao đổi một dòng tiền khác cho một ngày khác ngoài ngày hoán đổi đầu tiên. 

Nếu một nhà đầu tư muốn phòng ngừa rủi ro trong vòng năm năm bắt đầu từ một năm kể từ ngày hôm nay, nhà đầu tư này có thể tham gia vào một giao dịch hoán đổi kì hạn một năm và sáu năm để thỏa mãn nhu cầu danh mục đầu tư của họ. 

Ví dụ về Hợp đồng hoán đổi kì hạn 

Công ty A vay một khoản 100 triệu đô la với lãi suất cố định và công ty B cũng đã vay khoản vay 100 triệu đô la nhưng với lãi suất thả nổi. 

Công ty A hi vọng rằng lãi suất của sáu tháng kể từ bây giờ sẽ giảm và do đó muốn chuyển đổi lãi suất cố định thành lãi suất thả nổi để giảm các khoản thanh toán cho vay. 

Mặt khác, công ty B tin rằng lãi suất sẽ tăng sau sáu tháng sau và muốn giảm các khoản nợ bằng cách chuyển đổi thành khoản vay có lãi suất cố định. 

Điểm mấu chốt của hợp đồng hoán đổi kì hạn ngoài sự khác nhau trong quan điểm của hai công ty trên về lãi suất, là cả hai đều muốn giao dịch dòng tiền thực tế (của 6 tháng sau trong trường hợp này) trong khi đã khóa tỉ lệ lãi suất trong hiện tại.   

(Theo Investopedia)