Quy trình số hóa khoản nợ

Khi một khoản nợ X được Ban Thẩm định đánh giá có tính thanh khoản cao sẽ được Ban Tài chính lập dự án Đầu tư Tài sản X với mục tiêu mua/bán và xử lý khoản nợ này một cách hiệu quả nhất.
 • 1

  Lập dự án

  Lập kế hoạch kinh doanh
  Lập kế hoạch Lãi lỗ PNL
  Xây dựng Nguồn vốn
  Lập pháp nhân sở hữu dự án

 • 2

  Phát triển dự án

  Góp vốn dự án
  Huy động vốn (nếu có)
  Lập ban quản lý dự án
  Mua khoản nợ

 • 3

  Triển khai dự án

  Khai thác tài sản bảo đảm
  Triển khai giải pháp cho bên nợ (tự) trả nợ
  Thực hiện các hoạt động xử lý nợ
  Phối hợp thi hành bán bán đấu giá tài sản bảo đảm

 • 4

  Kết thúc dự án

  Lựa chọn 1: Lập và phát triển dự án mới
  Lựa chọn 2: Chuyển nhượng doanh nghiệp, cổ phần cổ đông
  Lựa chọn 3: Giải thể pháp nhân, cổ đông rút vốn

Agriland tiên phong số hoá khoản nợ xấu ngân hàng

Bắt đầu
Xem thêm về các dịch vụ khác của Agriland.