Hoán đổi nợ thành cổ phần (Debt/Equity Swap) là gì?

Hoán đổi nợ thành cổ phần (tiếng Anh: Debt/Equity Swap) là giao dịch trong đó các nghĩa vụ nợ của một công ty được đổi lấy cho cổ phần của công ty đó.

 

(Ảnh minh họa: Nowakowski Legal PLLC)

Hoán đổi nợ thành cổ phần

Khái niệm

Hoán đổi nợ thành cổ phần trong tiếng Anh là Debt/Equity Swap.

Hoán đổi nợ thành cổ phần là giao dịch trong đó các nghĩa vụ hoặc nợ của một công ty được đổi lấy cho cổ phần của công ty đó. Giá trị của cổ phiếu và trái phiếu được hoán đổi thường được xác định bởi thị trường tại thời điểm hoán đổi.

Hiểu về Hoán đổi nợ thành cổ phần 

Hoán đổi nợ thành cổ phần là một thỏa thuận tái cấp vốn trong đó chủ nợ có được một phần vốn chủ sở hữu để đổi lấy việc xóa nợ. Việc hoán đổi thường được thực hiện để giúp một công ty đang gặp khó khăn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, đôi khi một công ty có thể chỉ đơn giản muốn tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi. 

Để lôi kéo mọi người vào các giao dịch hoán đổi nợ thành cổ phần, các doanh nghiệp thường đưa ra các tỉ lệ thương mại hấp dẫn. Ví dụ: nếu doanh nghiệp cung cấp tỉ lệ hoán đổi 1: 1, trái chủ nhận được cổ phiếu có giá trị tương đương với trái phiếu của mình, thì không phải là một giao dịch hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu công ty đưa ra tỉ lệ 1: 2, trái chủ nhận được cổ phiếu có giá trị gấp đôi trái phiếu của mình, khiến giao dịch trở nên hấp dẫn hơn.

Lợi ích từ giao dịch hoán đổi nợ thành cổ phần

Hoán đổi nợ thành cổ phần có thể giảm rủi ro cho chủ nợ khi công ty không muốn hoặc không thể trả nợ. 

Trong vài trường hợp, doanh nghiệp phải duy trì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu nhất định nên sẽ phải mời chủ nợ hoán đổi nợ để lấy vốn giúp công ty điều chỉnh hệ số đó. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thường là một phần của các yêu cầu tài chính được áp đặt bởi bên cho vay. Trong một số trường hợp khác, các doanh nghiệp sử dụng hoán đổi nợ thành cổ phần như một cách tái cơ cấu nợ.

Hoán đổi nợ thành cổ phần so với hoán đổi cổ phần thành nợ

Hoán đổi nợ thành cổ phần trái ngược hoàn toàn với hoán đổi cổ phần thành nợ. Thay vì giao dịch nợ để lấy vốn, các cổ đông hoán đổi vốn chủ sở hữu để lấy nợ. Về cơ bản, họ trao đổi cổ phiếu lấy trái phiếu. Việc hoán đổi cổ phần thành nợ được thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập hoặc tái cấu trúc trong một công ty.

Ví dụ Hoán đổi nợ thành cổ phần 

Giả sử công ty ABC có khoản nợ 100 triệu đô la mà không thể thanh toán. Công ty cung cấp quyền sở hữu 25% cho hai con nợ của mình để đổi lấy việc xóa toàn bộ số nợ. Đây là một sự hoán đổi nợ bằng cổ phần, trong đó chủ nợ đã đổi các khoản nợ của mình để lấy 25% cổ phần của công ty ABC.

(Theo Investopedia)